پنج فرضیه علمی تخیلی که از نظر تئوری امکان‌پذیرند

پنج فرضیه علمی تخیلی که از نظر تئوری امکان‌پذیرند فرضیه‌هایی مثل ماشین زمان یا کرم‌چاله‌ها موضوع داغ و جذابی برای فیلم‌‌های علمی‌تخیلی هستند؛ اما برخی از این فرضیه‌ها از دیدگاه علمی و تئوری حداقل روی کاغذ امکان‌پذیر هستند. رمان‌ها و فیلم‌های علمی‌تخیلی با ایده‌هایی دور از ذهن همراه‌ هستند که اغلب به ماجراجویی‌های مهیج شباهت…