استفاده از ماده ای دوبعدی جهت شبیه سازی سیناپس های مغزی

استفاده از ماده ای دوبعدی جهت شبیه سازی سیناپس های مغزی   دانشمندان در حال توسعه مواد اولیه پردازنده ای هستند که مانند یک سلول سیناپسی عمل کرده و فرآیند عملکرد شبکه های عصبی مغز را تقلید میکند. نام این قطعه (ECRAM) می باشد که عبارت است از : دسترسی الکتروشیمیایی به حافظه با میزان…