گیاهان اثباتی برای قابل پیش بینی بودن تکامل

گیاهان اثباتی برای قابل پیش بینی بودن تکامل مدت‌هاست که تئوری تکامل به‌عنوان یک فرآیند نسبتاً تصادفی در نظر گرفته می‌شود که ویژگی‌های گونه‌ها توسط جهش‌های تصادفی و رویدادهای محیطی شکل می‌گیرد و بنابراین تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی است. اما یک تیم بین المللی از دانشمندان به سرپرستی محققان دانشگاه Yale University و دانشگاه…