اثرات ناش از جذب و انتشار هیدرازین در بدن

اثرات ناش از جذب و انتشار هیدرازین در بدن دید کلی برای بررسی چگونگی و سرعت انتشار هیدرازین در بدن پس از جذب یا ورود به بدن ، مقداری هیدرازین رقیق نشده بر پوست تراشیده شده سگ مالیده شد. پس از 30 ثانیه هیدرازین در پلاسمای خون سگ مشاهده شد و پس از 1 تا…