گرافن خوراکی به صنعت مواد غذایی راه پیدا کرد

گرافن خوراکی به صنعت مواد غذایی راه پیدا کرد گرافن ماده ای با خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه است که به همین دلیل، عنوان شگفت انگیز ترین ماده شیمیایی قرن اخیر را به نام خود ثبت کرده است. گرافن ماده ای بسیار نازک، رسانای حرارت و برق و بسیار مستحکم است؛ همچنین خواص ضد باکتری…