ظهور فناوری های باتری بزرگ و متوقف شدن سوخت های فسیلی

ظهور فناوری های باتری بزرگ و متوقف شدن سوخت های فسیلی ظهور فناوری باتری بزرگ با ذخیره‌سازی انرژی مازاد و عرضه آن در زمان‌ موردنیاز، یکی از مشکلات مهم انرژی سبز، یعنی تناوبی‌بودن باد و خورشید را حل می‌کند. ستون‌هایی به ارتفاع ۱۵۰ متر که از مایل‌ها دورتر از امتداد سواحل کالیفرنیای‌شمالی دیده می‌شوند، بر…