انتروپی و ارائه مفهوم آن به زبان ساده

انتروپی و ارائه مفهوم آن به زبان ساده  دانستن مفهوم انتروپی کمک زیادی به درک بسیاری از پدیده‌های زندگی روزمره می‌کند و رویکردی جدید در توجیه پدیده‌ها خلق می‌کند. انتروپی یک مفهوم بسیار حیاتی در علم فیزیک و شیمی است و پدیده‌های بسیاری را توضیح می‌دهد. برای مثال، حل شدن رنگ در آب، ذوب شدن…