تبدیل گاز گلخانه ای به انرژی پاک

تبدیل گاز گلخانه ای به انرژی پاک   توسعه فناری ها جدید سبب شده تا مواد مضری که در فرآیندهای قدیمی تولید می شده است، اکنون به موادی سودمند تبدیل شود. دانشمندان مرکز علوم و فناوری اولسان در کره جنوبی موفق به ساخت سیستم جدیدی شدند که می تواند با استفاده از گازهای مضر گلخانه…