6 گام عملی برای بهبود مستمر برند شما

6 گام عملی برای بهبود مستمر برند شما فرآیند بهبود مستمر برند (CBI)، یک متدولوژی آسان است که هر شرکت متعهدی می تواند برای بهبود ماهیت برندمحور کسب و کار خود و هم سو شدن با کارکرد تعهدات برند خود از آن تبعیت کند. مراحل شش گانه آن عبارتند از: 1. شناسایی تمامی مشکلات، مسائل…