بررسی کسب وکارهای الکترونیکی و ابعاد مختلف آن

بررسی کسب وکارهای الکترونیکی و ابعاد مختلف آن امروزه با توجه به رشد کسب و کارهای الکترونیکی و خرید راحت مردم از اینترنت و دست یابی به بازار هدف گسترده ، خیلی از افراد تصمیم به راه اندازی کسب و کار الکترونیکی برای خود کرده اند. از این رو خیلی از کسب و کار های سنتی هم بوده اند…