گوی‌های فسیلی قدیمی‌ترین حیات چندسلولی شناخته‌شده زمین

گوی‌های فسیلی قدیمی‌ترین حیات چندسلولی شناخته‌شده زمین فسیل‌های کروی کشف‌شده در رسوبات کف دریاچه‌ای باستانی نشان‌دهنده مرحله تغییر از موجودات تک‌سلولی به موجودات چندسلولی هستند.دانشمندان حلقه گمشده تکاملی نادری کشف کرده‌اند که مربوط به ابتدایی‌ترین فصل زندگی روی زمین است. این فسیل میکروسکوپی توپی‌شکلی است که شکاف بین ابتدایی‌ترین موجودات زنده (موجودات تک‌سلولی) و حیات…