نانو ذرات مغناطیسی با قابلیت توقف خون ریزی داخلی

نانو ذرات مغناطیسی با قابلیت توقف خون ریزی داخلی محققان توانستند دارویی جدید با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی بسازند که می تواند خون ریزی داخلی بدن انسان را متوقف نماید؛ بدین ترتیب مقدار خون از دست رفته کاهش خواهد یافت. هر ساله هزاران نفر در اثر خون ریزی داخلی، جان خود را از دست…