برنامه‌ریزی مجدد سلول‌ و بازگرداندن بینایی موش‌ها

برنامه‌ریزی مجدد سلول‌ و بازگرداندن بینایی موش‌ها پژوهشگران با رویکرد برنامه‌ریزی مجدد سلول، بینایی ازدست‌رفته را به موش‌ها بازگرداندند و سرنخ‌هایی در زمینه‌ی معکوس کردن روند پیری پیدا کردند. آیا سلول‌های پیر و آسیب‌دیده به یاد می‌آورند هنگام جوانی چگونه بوده‌اند؟ این پیشنهاد مطالعه‌ی جدیدی است که در آن دانشمندان نورون‌های چشم موش را دوباره برنامه‌ریزی…