مهار گازهای سمی با استفاده از نانو جاذب های آلی – فلزی

مهار گازهای سمی با استفاده از نانو جاذب های آلی – فلزی تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به سنتز یک نانو جاذب در فاز آزمایشگاهی شدند که می تواند مانع ورود کربن دی اکسید به جو گردد. مطابق آمارها، سهم انتشار سالانه کربن دی اکسید به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای موجود…