موجودی تک سلولی دارای توانایی تصمیم گیری

موجودی تک سلولی دارای توانایی تصمیم گیری توانایی پردازش اطلاعات و خاطرات موجودر در حافظه انسان ، او را قادر می سازد که برای حال و آینده خود تصمیمات هوشمندانه ای بگیرد و این مسئله اصلی ترین تفاوت بین بشر و سایر موجودات می باشد. ولی اخیرا دانشمندان یک موجود تک سلولی فاقد سیستم مرکزی…