تولید پوشش های ضد خوردگی با کمک فناوری نانو

تولید پوشش های ضد خوردگی با کمک فناوری نانو پژوهشگران موسسه علوم و فناوری رنگ توانسته اند پوشش های نانو ساختار LDH را برای کاربردهای رهایش دارو و نیز پوشش های ضد خوردگی تولید کنند.  ایمان علی بخشی، دانش آموخته دکترای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و مجری طرح در این خصوص اظهار کرد:…