برقراری ارتباط بین نورون‌های زیستی و مصنوعی

برقراری ارتباط بین نورون‌های زیستی و مصنوعی در پژوهشی جدید، ازطریق اینترنت، نورون‌های طبیعی موجود در آزمایشگاهی در کشور ایتالیا با نورون‌های مصنوعی در کشور سوئیس ارتباط برقرار کردند. پژوهش در زمینه‌ی دستگاه‌های جدید نانوالکترونیک تحت هدایت دانشگاه ساوتهمپتون، نورون‌های مغز و نورون‌های مصنوعی را قادر ساخت تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این مطالعه…