تولید هیدروژن خالص بر اساس تامین سوخت های پاک

تولید هیدروژن خالص بر اساس تامین سوخت های پاک در تازه ترین دستاورد محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تولید هیدروژن خالص با تکیه بر تامین سوخت های پاک انجام شد. این مهم از طریق یک فرآیند شیمیایی به دست آمده است. از هیدروژن تولیدی در صنایع مختلفی از جمله فولاد می توان استفاده کرد. «هادی…