کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان

کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان شواهد بیشتری در حمایت از این ادعای بحث‌برانگیز به دست آمده است که ژن‌های ویروس کرونای عامل کووید می‌توانند با DNA انسان ادغام شوند. گروهی از دانشمندان برجسته فرضیه‌ی بحث‌برانگیز خود را که قطعات ژنتیکی ویروس کرونای پاندمیک می‌تواند وارد کروموزوم‌های ما شود…