ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت

ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت محققان  شرکت دانش بنیان شیمی صنعت با طراحی و ساخت روانکارها با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی، این نقاط را وارد صنعت می کنند.  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان شیمی صنعت به عنوان تولیدکننده نقاط کوانتومی کربنی، در صدد…