تهیه گرافن بوسیله تاباندن پرتوی لیزری بر چوب درخت کاج

محققان موفق به تاباندن یک پرتوی لیزری بر روی تکه ای از چوب درخت کاج و سپس تولید گرافن شدند.  گرافن در حالت معمول خود دارای ساختار دو بعدی است و چون در اصل یک ورق کربنی با ضخامت یک دالتون به شمار می رود، کاربرد خیلی زیادی در صحنه های عملیاتی نخواهد داشت. اکنون…