افزایش سرعت ذوب شدن یخچال های طبیعی

افزایش سرعت ذوب شدن یخچال های طبیعی براساس مطالعه‌ا‌ی جدید، تقریبا تمامی یخچال‌های طبیعی زمین در حال تحلیل‌رفتن هستند و در بیست سال گذشته، نرخ کاهش جرم آن‌ها به‌طورپیوسته افزایش پیدا کرده است. یخچال‌های طبیعی جرم خود را عمدتا ازطریق ذوب‌شدن یخ از دست می‌دهند؛ اما به‌دلیل فرایندهای دیگری مانند تصعید و یخ‌زایی نیز کوچک می‌شوند.…